Samochód

Zgłaszanie szkody (w tym również szkody osobowej)

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Concordia Polska T.U. S.A.
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
lub drogą mailową na adres – w przypadku szkód z OC lub – w przypadku pozostałych szkód

Wymagane dokumenty

Na skróty:

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z OC
SZKODA KOMUNIKACYJNA Z AC
KRADZIEŻ POJAZDU
SZKODA KOMUNIKACYJNA Z OC OGÓLNEGO

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z OC

Do zgłoszenia szkody komunikacyjnej z OC należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu,
 • kopia oświadczenia sprawcy szkody spisanego w dniu i na miejscu zdarzenia – jeśli zostało spisane,
 • dokumentacja zdjęciowa (nie jest obowiązkowa),
 • kopia dokumentacji medycznej (np. kartoteka choroby, zwolnienia lekarskie, karta informacyjna ze szpitala i inne) w przypadku szkody na osobie,
 • kopie zaświadczeń lekarskich (np. od lekarza leczącego, z pogotowia ratunkowego) w przypadku szkody na osobie.

 

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z AC

Do zgłoszenia szkody w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji/wypadku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu,
 • kopia oświadczenia sprawcy szkody spisanego przez sprawcę szkody w dniu i na miejscu zdarzenia (jeśli zostało spisane) wraz z podaniem numeru polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • dokumentacja zdjęciowa (nie jest obowiązkowa).

 

KRADZIEŻ POJAZDU

Do zgłoszenia szkody w przypadku kradzieży pojazdu należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu,
 • oryginały dokumentów pochodzenia pojazdu (faktura zakupu, umowa kupna – sprzedaży),
 • oryginał polisy AC,
 • komplet lub komplety kluczyków służących do otwarcia pojazdu wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy zabezpieczające przed kradzieżą (piloty, immobilizery, karty magnetyczne, itp.),
 • kopie dokumentów potwierdzających zamontowanie urządzeń przeciwkradzieżowych (np. faktura montażu urządzenia przeciwkradzieżowego, karta gwarancyjna itp.),
 • dowód odprawy celnej (nadwozie, silnik) jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy,
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży ubezpieczonego pojazdu.

 

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z OC OGÓLNEGO

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wykaz zniszczonego mienia oraz dokumenty potwierdzające ich własność,
 • kopia polisy ubezpieczenia OC ogólnego, jeżeli została udostępniona przez sprawcę,
 • oświadczenie sprawcy szkody spisane w dniu i na miejscu zdarzenia – jeśli zostało spisane,
 • kopia dokumentacji medycznej (np. kartoteka choroby, zwolnienia – lekarskie, karta informacyjna ze szpitala i inne) w przypadku szkody na osobie,
 • kopie zaświadczeń lekarskich (np. od lekarza leczącego, z pogotowia ratunkowego) w przypadku szkody na osobie.

Utrata wartości handlowej pojazdu

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r. (sygnatura III CZP 77/01): „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy miedzy wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.
Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, w związku ze szkodą w tym pojeździe.
Każde zgłoszone przez Poszkodowanego roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej jest rozpatrywane przez Concordię Polska T.U. S.A. indywidualnie.
Wysokość ewentualnej straty z tytułu spadku wartości handlowej pojazdu jest ustalana z uwzględnieniem rozmiaru i rodzaju uszkodzeń, wieku pojazdu, jego stanu technicznego, utrzymania, sposobu użytkowania i przeprowadzanych napraw powypadkowych przed zdarzeniem oraz jakości przeprowadzonej naprawy.

Najem pojazdu zastępczego

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia
17 listopada 2011 r. (sygnatura III CZP 5/11): ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.
Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia tytułem zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, niezbędnego w związku ze szkodą w pojeździe własnym.
Każde zgłoszone przez Poszkodowanego roszczenie z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego jest rozpatrywane przez Concordia Polska T.U. S.A. indywidualnie.
Zwrot poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego następuje po weryfikacji zasadności czasu najmu wynikającego z dokumentacji szkodowej i obejmuje czas konieczny oraz niezbędny do naprawy uszkodzonego pojazdu (przy szkodzie częściowej) lub czas niezbędny do zakupu – bez zbędnej zwłoki – innego pojazdu w miejsce pojazdu zniszczonego (przy szkodzie całkowitej). Pojazd zastępczy nie powinien przekraczać klasą pojazdu uszkodzonego, a koszt najmu weryfikowany jest z uwzględnieniem cen obowiązujących na danym rynku lokalnym.

Najczęściej zadawane pytania

Kupiłeś(-aś) lub sprzedałeś(-aś) pojazd?

Zgłoś ten fakt w ciągu 14 dni e-mailowo na adres sprzedaz.auta@concordiaubezpieczenia.pl i dołącz umowę sprzedaży auta.

Zbliża się koniec trwania Twojej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Zawarłeś(-aś) polisę w innym TU i nie wiesz co zrobić z polisą Concordii?

Polisę z obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów wznowimy Ci automatycznie, jeśli nie wypowiesz jej na czas. Zrobimy to, aby zapewnić Ci ciągłość w ubezpieczeniu OC.
W sytuacji zawarcia umowy w innym towarzystwie pamiętaj, aby złożyć u nas wypowiedzenie – wymagamy formy pisemnej. Musisz je dostarczyć do nas nie później niż jeden dzień przed zakończeniem ochrony.
Wskutek wypowiedzenia umowa wygaśnie wraz z końcem okresu ubezpieczenia i nie dojdzie do jej wznowienia na kolejny okres.
Jeśli nie wypowiesz umowy, spóźnisz się z wypowiedzeniem, to polisa wznowi się na kolejny rok – przy założeniu, że składka za poprzednią polisę zostanie opłacona w całości.

Jak możesz dostarczyć wypowiedzenie?

 • e-mailem na adres wypowiedzenia@concordiaubezpieczenia.pl,
 • listem (liczy się data stempla pocztowego) lub przesyłką kurierską (liczy się data wpływu dokumentu do nas) – adres do wysyłki: Concordia Polska T.U. S.A., ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań,
 • osobiście u współpracującego z nami Pośrednika.

Jeśli wznowiliśmy już Twoją polisę, a Ty zawarłeś umowę w innym towarzystwie, to masz szansę zrezygnować z naszej ochrony. Prześlij nam wtedy wypowiedzenie automatycznie wznowionej polisy – rozwiążemy ją z dniem złożenia wypowiedzenia. Za okres, w którym auto było u nas ubezpieczone, pobierzemy składkę.

Kupiłem(-am) auto - jak mogę wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Wymagana jest forma pisemna wypowiedzenia, które należy do nas dostarczyć.

Wskutek wypowiedzenia umowa zostanie rozwiązana z dniem złożenia dokumentu lub ze wskazaną datą (jeśli rozwiązanie ma być późniejsze niż dzień złożenia wypowiedzenia).

Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się:

 • dzień dostarczenia wypowiedzenia do naszego Pośrednika,
 • dzień wpływu wypowiedzenia do nas,
 • datę nadania listu (data stempla pocztowego) w polskiej placówce pocztowej (brak wymogu formy listu poleconego)

 

Wypowiedzenie potwierdzone własnoręcznym podpisem możesz:

 • e-mailem na adres wypowiedzenia@concordiaubezpieczenia.pl,
 • wysłać pocztą lub kurierem (w przypadku kuriera liczy się data otrzymania przez nas przesyłki) – adres do wysyłki: Concordia Polska T.U. S.A., ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań,
 • adres do wysyłki,
 • złożyć u Pośrednika lub w placówce Concordii Polska T.U. S.A..

 

Najlepiej, jeśli dostarczysz nam jednocześnie dokument potwierdzający nabycie auta i wypowiedzenie polisy.

Jak mogę otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia?

Jeśli Twoja polisa uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia, to zwrócimy odpowiednią część składki – za każdy dzień niewykorzystanej ochrony.

Zwroty składki z obowiązkowego ubezpieczenia OC realizowane są na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W tym przypadku obowiązują nas ustawowe terminy i zwroty wypłacane są zaraz po wprowadzeniu zmian na polisie.

Zwrot składki z ubezpieczeń dobrowolnych (np. auto casco) wymaga przesłania wniosku o zwrot. Wniosek możesz dostarczyć:

 

Pobierz Wniosek o zwrot składki

Czy mogę otrzymać zwrot składki z ubezpieczenia auto casco (AC)?

Zwrot składki z ubezpieczenia AC możesz otrzymać w następujących sytuacjach:

 • przeniesienie własności pojazdu,
 • odstąpienia od umowy AC

Jednocześnie nie mogło dojść do wypłacenia:

 • wypłacenia świadczenia wyczerpującego sumę ubezpieczenia lub/i
 • odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia.

 

Aby otrzymać zwrot, musisz przesłać do nas wniosek o zwrot składki. Wniosek możesz dostarczyć:

 

Pobierz Wniosek o zwrot składki

Potrzebuję Zielonej Karty – jak ją otrzymać?

O wydanie Zielonej Karty możesz zawnioskować:

 • dzwoniąc na Infolinię 61 85 84 800,
 • pisząc e-maila na ,
 • lub udając się do Agenta, który w Twoim imieniu zawnioskuje o jej wydanie.

 

Druk Zielonej Karty wysyłany jest przez nas na Twój adres.

Rekomendowana sieć niezależnych warsztatów naprawczych

Wychodząc jeszcze bardziej naprzeciw oczekiwaniom klientów, w lipcu 2016 r. rozpoczęliśmy pilotaż pt. „Serwisy Sieci Partnerskiej IGP”. Dzięki współpracy z firmą IGP Auto Serwis powstała lista niezależnych warsztatów z całej Polski, w których nasi klienci mogą bezgotówkowo naprawić swoje auto, w ramach ubezpieczenia Concordia Auto.

Po zajściu szkody z tytułu Auto Casco podejmujesz decyzję, w jaki sposób chcesz mieć zlikwidowaną szkodę. W ramach wariantu serwisowego masz możliwość skorzystania z rekomendowanej sieci niezależnych warsztatów naprawczych, działających zgodnie z technologią producenta.

Jeśli się na to zdecydujesz, otrzymasz m.in.:

 • 3-letnią gwarancję na wykonaną naprawę,
 • usługę odbioru i odstawienia samochodu lub holowanie,
 • auto zastępcze na czas naprawy,
 • pomoc w wypełnieniu dokumentacji,
 • przyspieszenie procesu likwidacji szkody,
 • umyte auto po naprawie.

 

Likwidujesz u nas szkodę w swoim pojeździe? Zapytaj naszego pracownika o możliwość skorzystania z rekomendowanej sieci niezależnych warsztatów naprawczych.

Zgłoszenie kupna/sprzedaży pojazdu

Zgłoś ten fakt e-mailem w ciągu 14 dni na adres sprzedaz.auta@concordiaubezpieczenia.pl i dołącz umowę sprzedaży auta.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym

W przypadku kolizji drogowej skorzystaj z gotowego wzoru wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Wypełnienie druku przez obie strony ułatwi Ci uzyskanie odszkodowania.

Pobierz Oświadczenie o zdarzeniu drogowym