Życie i zdrowie

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Roszczenia z tytułu UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE należy zgłaszać na stronie generali.pl.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody z tytułu UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (NNW) wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Concordia Polska T.U. S.A.
Biuro Likwidacji Szkód
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
lub drogą e-mailową na adres:

Wymagane dokumenty

Na skróty:

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO
ŚMIERĆ WSPÓŁUBEZPIECZONEGO
ZDARZENIE ZDROWOTNE
WYPADEK
UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO

Śmierć Ubezpieczonego:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • karta zgonu lub inne zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu Ubezpieczonego.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wyniku wypadku komunikacyjnego, na terenie zakładu pracy:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • karta zgonu lub inne zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu Ubezpieczonego,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku kierowania pojazdem w chwili wypadku),
 • oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu czynności służbowych (przypadku śmierci na terenie zakładu pracy).

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu Ubezpieczonego.

ŚMIERĆ WSPÓŁUBEZPIECZONEGO

Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu współubezpieczonego,
 • odpis aktu małżeństwa ubezpieczonego (w przypadku zgonu teścia).

Śmierć małżonka Ubezpieczonego:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
 • karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu małżonka,
 • w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury).

Śmierć dziecka Ubezpieczonego:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu dziecka,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu współubezpieczonego,
 • w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury).

ZDARZENIE ZDROWOTNE

Pobyt w szpitalu/Operacja chirurgiczna:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację,
 • w przypadku pobytu/operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury),
 • w przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego w szpitalu odpis aktu małżeństwa,
 • w przypadku pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu odpis aktu urodzenia.

Poważne zachorowanie:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnej choroby w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.,
 • w przypadku zachorowania w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury),
 • w przypadku poważnego zachorowania małżonka ubezpieczonego odpis aktu małżeństwa,
 • w przypadku poważnego zachorowania dziecka ubezpieczonego odpis aktu urodzenia.

Niezdolność do pracy/Pokrycie kosztów obsługi i zadłużenia:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca chorobę, która jest podstawą orzeczenia niezdolności do pracy w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.,
 • w przypadku niezdolności w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe- BHP, policji, prokuratury),
 • orzeczenie lekarskie organu emerytalno-rentowego o niezdolności do pracy.

WYPADEK

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku,
 • dokumentacja medyczna obrazująca leczenie skutków wypadku w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury).

Zwrot kosztów leczenia z Ubezpieczenia NNW:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • imienne rachunki poniesionych kosztów leczenia,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku,
 • dokumentacja medyczna uzasadniająca poniesienie kosztów leczenia skutków wypadku w postaci: skierowań na rehabilitację, recepty, zalecenia lekarskie, kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury).

UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW

Utrata pracy:

 • świadectwo pracy lub wypowiedzenie warunków pracy i płacy,
 • kopia umowy o pracę,
 • kopia dokumentu potwierdzającego, że ubezpieczony został zarejestrowany jako bezrobotny i posiada prawo do zasiłku,
 • w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia jako zabezpieczenia umowy zadłużeniowej, niezbędne jest dostarczenie oryginału lub kopii umowy zadłużeniowej wraz z początkowym harmonogramem spłaty zadłużenia (o ile umowa zadłużeniowa przewiduje taki harmonogram) oraz dokumentów potwierdzających wysokość zobowiązania aktualnego na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego

Najczęściej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie na NNW działa na terenie całego świata?

Nasze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków chronią na terenie całego świata. Jest tylko kilka wyjątków, o których warto pamiętać:

 • pobyt w szpitalu – Unia Europejska
 • koszty leczenia – Polska

Czy komisja lekarska jest niezbędna do tego, abym otrzymał świadczenie z ubezpieczenia?

Nie, co do zasady wypłata świadczenia u nas odbywa się bez kierowania ubezpieczonych na komisję lekarską.

Kiedy otrzymam dietę dzienną za pobyt w szpitalu?

Wówczas, gdy Twój pobyt w szpitalu:

 • miał miejsce w kraju lub na terenie Unii Europejskiej,
 • był w okresie trwania umowy ubezpieczenia,
 • trwał nieprzerwanie min. 3 dni w następstwie wypadku.

Maksymalny okres pobytu w szpitalu może wynosić łącznie do 100 dni.

Czy mój partner/partnerka są uznawani za współmałżonków?

Tak, uznajemy Twojego partnera/partnerkę za współmałżonka w określonych przypadkach, szczegółowo opisanych w definicji współmałżonka zawartej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przy zawieraniu umowy, dane partnera muszą zostać umieszczone na polisie.

Jestem obcokrajowcem – czy mogę być ubezpieczonym?

Ubezpieczonym może być obywatel innego państwa pod warunkiem posiadania Karty Pobytu na terytorium Polski (pobyt stały) i znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie treści dokumentów ubezpieczeniowych.