Informacje dla akcjonariuszy

06.05.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 15.05.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołał na dzień 15 maja 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
  • podziału zysku (nadwyżki bilansowej) za rok obrotowy 2019,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  • przyjęcia do wiadomości wyników oceny Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Spółkę w 2019 r.,
  • raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania członków organu nadzorczego, członków organu zarządzającego i osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce w 2019 r.,
  • powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  • ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

10.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 17.03.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołał na dzień 17 marca 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
  • udzielenia pełnomocnictwa w trybie art. 379 KSH.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

23.01.2020

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A.

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A. opublikowane w dniu 23.01.2020 r.

16.01.2020

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A.

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A. opublikowane w dniu 16.01.2020 r.

8.01.2020

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A.

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A. opublikowane w dniu 08.01.2020 r.