Informacje dla akcjonariuszy

23.11.2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako „Ustawa”), Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W świetle nowych przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Concordia Polska T.U. S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki pod adresem ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

09.11.2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako „Ustawa”), Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W świetle nowych przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Concordia Polska T.U. S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki pod adresem ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

26.10.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako „Ustawa”), Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W świetle nowych przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Concordia Polska T.U. S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki pod adresem ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

18.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako „Ustawa”), Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W świetle nowych przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Concordia Polska T.U. S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki pod adresem ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

22.06.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 26.06.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołał na dzień 26 czerwca 2020 r. o godz. 9:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • akceptacji rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki,
  • wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

06.05.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 15.05.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołał na dzień 15 maja 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
  • podziału zysku (nadwyżki bilansowej) za rok obrotowy 2019,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  • przyjęcia do wiadomości wyników oceny Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Spółkę w 2019 r.,
  • raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania członków organu nadzorczego, członków organu zarządzającego i osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce w 2019 r.,
  • powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  • ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

10.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 17.03.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołał na dzień 17 marca 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
  • udzielenia pełnomocnictwa w trybie art. 379 KSH.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

23.01.2020

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A.

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A. opublikowane w dniu 23.01.2020 r.

16.01.2020

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A.

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A. opublikowane w dniu 16.01.2020 r.

8.01.2020

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A.

Ogłoszenie o przekształceniu Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A. opublikowane w dniu 08.01.2020 r.