Rolnictwo

Zgłaszanie szkody

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Concordia Polska T.U. S.A.
S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

lub drogą mailową na adres

Wymagane dokumenty

Na skróty:

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z AC
KRADZIEŻ MASZYNY ROLNICZEJ
SZKODA Z OC OGÓLNEGO
SZKODA DOTYCZĄCA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

 

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z AC

Do zgłoszenia szkody w przypadku uszkodzenia maszyny rolniczej w wyniku kolizji/wypadku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu/maszyny rolniczej, w przypadku, gdy dowód nie był wydany, to dokument potwierdzający własność pojazdu/maszyny rolniczej, np. faktura za zakup,
 • kopia książki serwisowej maszyny rolniczej (jeżeli brak, prosimy o przesłanie kopii faktur VAT/rachunków dokumentujących wcześniejsze naprawy powypadkowe i eksploatacyjne),
 • kopia uprawnień osoby kierującej w momencie zdarzenia,
 • dokumentacja zdjęciowa (nie jest obowiązkowa),
 • kopia oświadczenia sprawcy szkody spisanego przez sprawcę szkody w dniu i na miejscu zdarzenia (jeśli zostało spisane) wraz z podaniem numeru polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Prosimy również o zawiadomienie kredytodawcy/leasingodawcy o szkodzie.

 

KRADZIEŻ MASZYNY ROLNICZEJ

Do zgłoszenia szkody w przypadku kradzieży maszyny rolniczej należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeśli zostały wydane,
 • kopia książki serwisowej maszyny rolniczej (jeżeli brak, prosimy o przesłanie kopii faktur VAT/rachunków dokumentujących wcześniejsze naprawy powypadkowe i eksploatacyjne),
 • oryginały dokumentów pochodzenia pojazdu/maszyny rolniczej (faktura zakupu, umowa kupna – sprzedaży),
 • oryginał polisy Agro Casco,
 • komplet lub komplety kluczyków służących do otwarcia pojazdu/maszyny rolniczej wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy zabezpieczające przed kradzieżą (piloty, immobilizery, karty magnetyczne itp.),
 • oryginalne dokumenty potwierdzające zamontowanie urządzeń przeciwkradzieżowych (np. faktura montażu urządzenia przeciwkradzieżowego, karta gwarancyjna itp.),
 • dowód odprawy celnej (nadwozie, silnik), jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy,
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży ubezpieczonego pojazdu/maszyny rolniczej,
 • dokumenty udostępnione przez policję.

 

SZKODA Z OC OGÓLNEGO

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wykaz zniszczonego mienia oraz dokumenty potwierdzające ich własność,
 • kopia polisy ubezpieczenia OC ogólnego, jeżeli została udostępniona przez sprawcę,
 • oświadczenie sprawcy szkody spisane w dniu i na miejscu zdarzenia, jeśli zostało spisane,
 • dokumentacja zdjęciowa,
 • kopia dokumentacji medycznej (np. kartoteka choroby, zwolnienia – lekarskie, karta informacyjna ze szpitala i inne) w przypadku szkody na osobie,
 • kopie zaświadczeń lekarskich (np. od lekarza leczącego, z pogotowia ratunkowego) w przypadku szkody na osobie.

 

SZKODA DOTYCZĄCA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Do zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia zwierząt należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego własność zwierzęcia (np. faktura),
 • kopia dokumentu potwierdzającego pochodzenie zwierzęcia (np. paszport, karta itp.),
 • kopia opinii lekarza weterynarii – Opinia lekarza weterynarii,
 • kopia dokument potwierdzający sprzedaż pozostałości zwierzęcia (utylizacji zwłok).

Bezgotówkowe rozliczenie szkód Agro Casco

Jeśli masz szkodę w ciągniku rolniczym, kombajnie lub innej maszynie rolniczej, sprawdź naszą propozycję naprawy uszkodzonego mienia w formie naprawy bezgotówkowej.

Oferujemy:

 • szybką i bezgotówkową naprawę sprzętu rolniczego w autoryzowanych warsztatach naprawczych współpracujących z naszym Towarzystwem na terenie całego kraju,
 • naprawę wykonaną przez profesjonalny zakład naprawczy gwarantujący wysoką jakość wykonanych prac naprawczych,
 • ustalenie zakresu i wartości naprawy uszkodzonego mienia w wyniku wypadku ubezpieczeniowego bezpośrednio pomiędzy Towarzystwem a autoryzowanym warsztatem naprawczym.
Sprawdź: Rekomendowane punkty serwisowe

Skorzystaj z oferty i oszczędź swój czas oraz zyskaj pewność dokonania naprawy na wysokim poziomie zgodnie z zaleceniami producenta maszyny.

Najczęściej zadawane pytania

Co mam zrobić w przypadku sprzedaży gospodarstwa?

Zgłoś ten fakt na piśmie w ciągu 14 dni, przekazując dane nowego właściciela lub posiadacza (imię, nazwisko, adres, PESEL).

Jak mogę skutecznie wypowiedzieć umowę?

Wymagana jest forma pisemna wypowiedzenia, które należy dostarczyć do nas nie później niż jeden dzień przed zakończeniem ochrony.

Wskutek wypowiedzenia Umowa wygaśnie wraz z końcem okresu ubezpieczenia i nie dojdzie do jej wznowienia na kolejny okres.

Brak wypowiedzenia, niezłożenie go w terminie lub złożenie nieskutecznego wypowiedzenia spowoduje wznowienie umowy na kolejne 12 miesięcy – o ile opłaciłeś w całości składkę za poprzednią polisę.

Wypowiedzenie możesz:

 • e-mailowo na adres wypowiedzenia@concordiaubezpieczenia.pl,
 • wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub kurierem (liczy się data otrzymania przez nas dokumentu) – adres do wysyłki: Concordia Polska T.U. S.A., ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
 • złożyć u naszego Pośrednika lub w naszej placówce (liczy się data złożenia)

W jakim zakresie chronione jest moje gospodarstwo w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa?

Zakres ubezpieczeń obowiązkowych jest mocno ograniczony – obejmuje tylko wskazane w ustawie 13 ryzyk, a przedmiotem są mury, fundamenty i dach domu oraz budynków rolniczych. W Concordii jednak automatycznie zakres przedmiotowy rozszerzany jest również o stałe elementy budynków. Nie ma potrzeby zatem ich dodatkowego ubezpieczania.

Jeśli chcesz objąć ubezpieczeniem swój majątek prywatny oraz mienie wykorzystywane do działalności rolniczej, musisz wykupić dodatkowe ubezpieczenia. Zapytaj naszego Pośrednika o ubezpieczenie mienia, instalacji odnawialnych źródeł energii czy też zwierząt.

Czy OC Rolnika obejmuje szkody powstałe w związku z dodatkową działalnością agroturystyczną?

Nie, zakres ubezpieczenia OC Rolnika obejmuje wyłącznie szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Jeśli oczekujesz kompleksowej ochrony, wykup dodatkowe ubezpieczenia:

 • OC w życiu prywatnym, by chronić strefę życia prywatnego,
 • OC usług agroturystycznych lub OC usług międzysąsiedzkich – aby chronić dodatkowo prowadzoną przez siebie działalność.

Jakie maszyny mogę ubezpieczyć w ramach agro casco, a jakie w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych?

W ramach agro casco możesz ubezpieczyć wszystkie maszyny rolnicze, zarówno te, które są samobieżne, jak i ciągnięte lub zawieszane.

W ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych możesz objąć ochroną stacjonarne maszyny i urządzenia, a także maszyny zawieszane, które są przechowywane w budynkach lub pozostają na podwórzu w gospodarstwie.

Kiedy ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich mnie chroni?

Chroni w sytuacji, gdy w związku z wykonywaną pracą lub usługą o charakterze rolniczym wyrządzisz innemu posiadaczowi gospodarstwa rolnego szkodę i jesteś zobowiązany(-a) do jej naprawienia zgodnie z właściwymi przepisami prawa (np. szkody wyrządzone przez Twój kombajn podczas młócenia zboża).

Rekomendowane punkty serwisowe naprawy maszyn rolniczych

Pobierz listę rekomendowanych punktów serwisowych