Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu. Została ona przygotowana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) Nowelizacja ta nakłada dodatkowe obowiązki informacyjne na podmioty prowadzące serwisy internetowe, do których obsługi wykorzystywane są pliki cookies.

Cookies – co to takiego?

 1. Plik cookie to niewielki plik tekstowy przesyłany przez serwer strony sieci Web (dalej WWW) i zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika. Plik ten powiadamia serwer strony WWW, że dana osoba po raz kolejny odwiedza stronę internetową.
 2. Zastosowanie plików cookies:
  • umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych do ustawień komputera (ich odpowiednie wyświetlanie) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • umożliwiają i usprawniają działanie strony WWW,
  • umożliwiają dostosowywanie treści do upodobań konkretnego użytkownika,
  • umożliwiają tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja strony mająca na celu zwiększenie wygody użytkowników.
 3. Pliki cookies, których używamy, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikacyjnych tj. nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach.

Cookies – jakie rodzaje plików wykorzystujemy?

 1. Tissessionname – odnotowuje wejścia użytkowników na stronę i służy do zarządzana treścią serwisu przez administratorów.
 2. Google Analytics – usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. W ramach tej usługi pliki cookies zostają zapisywane w urządzeniu użytkownika. Informacja wytworzona przez plik cookies, dotycząca korzystania przez użytkownika ze strony sieci Web (w tym adres IP) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony sieci Web, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na naszej stronie sieci Web oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności  na tej stronie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat  Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla  Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia wyżej wymienionych plików cookies na Państwa urządzeniu pod adresem tutaj.
 3. Umożliwiamy umieszczanie plików cookie podmiotom zewnętrznym. Zasady korzystania przez podmioty zewnętrzne z plików cookie zostały zawarte w polityce prywatności tych podmiotów.

 

Zarządzanie plikami „cookies”

 1. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies proszę wybrać z poniższej listy najczęściej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

 3. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu Concordia Ubezpieczenia.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

RODO

Na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Administrator danych informuje, że:

 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – dobrowolna zgoda – i zgodnie z treścią RODO;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych u Ubezpieczyciela:
  Inspektor Ochrony Danych
  Krzysztof Wyderka
  e-mail: iod@concordiaubezpieczenia.pl
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wysyłki oraz rozpartywania ewentualnych roszczeń z tego wynikających;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Regulamin

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego, znajdującego się pod adresem www.concordiaubezpieczenia.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Serwis jest prowadzony przez:
  Concordia Polska T.U. S.A.

  ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
  Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
  KRS nr 0000819414
  NIP w trakcie rejestracji
  Kapitał zakładowy: 66 260 270 zł
  Kapitał opłacony: 66 260 270 zł
 3. Korzystanie z Serwisu jest dla Użytkownika bezpłatne.

 

§ 2 – Wymagania techniczne

 1. W celu niezakłóconego korzystanie z Serwisu, sprzęt komputerowy, z którego korzysta Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące:
  1. Posiadać połączenie z siecią Internet;
  2. Posiadać program umożliwiający wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML). Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Internet Explorer;
  3. Mieć włączoną opcję obsługi plików typu Cookies oraz Java Script;
 2. Ponadto, w celu bezpiecznego i niezakłóconego korzystanie z Serwisu Użytkownik powinien:
  1. przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu;
  2. używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

 

§ 3 – Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez Serwis i zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odtworzyć przy każdym połączeniu się z nim przez komputer Użytkownika;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. 64, nr 16, poz. 93 ze zmianami);

OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) – wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, to jest postanowienia wydane przez ubezpieczyciela, stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia i regulujące m.in. tryb zawarcia i rozwiązania danej umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i inne warunki ochrony ubezpieczeniowej, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia oraz ubezpieczonego, a także sposób wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela;

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02 nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, w tym również korzystająca z usług, do których dostęp umożliwia Serwis;

 

§ 4 – Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis umożliwia:
  1. Dostęp do informacji na temat Ubezpieczycieli prowadzących Serwis, ich działalności oraz podmiotów współpracujących z ubezpieczycielami;
  2. Skorzystanie przez Użytkownika z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
   1. zgłoszenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
   2. pobieranie elektroniczne druków i OWU;
   3. uzyskanie danych dotyczących agenta ubezpieczeniowego;
   4. złożenia aplikacji w procesie rekrutacji prowadzonej przez Ubezpieczycieli prowadzących Serwis.
 2. Korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielami prowadzącymi Serwis. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z którejkolwiek z usług dostępnych w ramach Serwisu jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika takiej umowy.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony. Zakończenie obowiązywania umowy następuje z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu.
 4. W celu skorzystania przez Użytkownika z określonych usług dostępnych w ramach Serwisu może być niezbędne podanie przez Użytkownika danych osobowych lub określonych informacji. O zakresie niezbędnych danych oraz informacji użytkownik jest informowany każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usługi.
 5. W celu skorzystania z określonych usług dostępnych w ramach Serwisu Użytkownik powinien kierować się informacjami wyświetlanymi przez Serwis w odpowiednich zakładkach dotyczących poszczególnych usług.
 6. Transfer danych osobowych oraz innych informacji przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu a także proces autoryzacji Użytkownika są chronione za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https.

 

§ 5 – Ochrona danych osobowych

 1. Ubezpieczyciele prowadzący Serwis informują, iż są administratorami danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Każdy z Ubezpieczycieli jest odrębnie administratorem danych podanych przez Użytkownika.
 2. Dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika takiej zgody, podane przez niego dane będą przetwarzane również w celu marketingu usług własnych Ubezpieczycieli prowadzących Serwis.
 4. Ubezpieczyciele prowadzący Serwis zobowiązują się do zachowania poufności przekazanych danych osobowych oraz nieudostępniania ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika tym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika lub w oparciu o przepisy prawa.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w ust. 1 w bazie danych Ubezpieczycieli prowadzących Serwis.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.

 

§ 6 – Pliki cookies

 1. Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies umożliwiające zapisanie wielu informacji dotyczących Państwa komputera, m.in. ustawień, preferencji, systemu operacyjnego, operatora telekomunikacyjnego oraz danych odnośnie czasu wyświetlania przez Państwa naszych treści. Pliki Cookies umożliwiają zebranie informacje w celu oceny korzystania ze strony internetowej, oceny Państwa lokalizacji geograficznej w mechanizmach wyszukiwania opartych na mapie oraz w celu przygotowania raportów dla posiadaczy stron internetowych, świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu w ogóle. Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.

 

§ 7 – Zastrzeżenia prawne

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie są własnością Ubezpieczycieli prowadzących Serwis.
 2. Dane i opinie zawarte w Serwisie służą celom informacyjnym i reklamowym i nie mają poufnego charakteru. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3. Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości Serwisu jest zabronione – poza materiałami wyraźnie udostępnionymi Użytkownikowi.
 4. Ubezpieczyciele prowadzący Serwis zastrzegają sobie prawo do:
  1. zmiany w każdym czasie zawartości i układu graficznego Serwisu;
  2. czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 5. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu może nastąpić również z jakichkolwiek innych przyczyn, w szczególności niezależnych od Ubezpieczycieli prowadzących Serwis i leżących przykładowo po stronie dostawców usług teleinformatycznych bądź będących wynikiem siły wyższej.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na publiczny charakter sieci Internetowej, za pośrednictwem której odbywa się korzystanie z Serwisu, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykami właściwymi dla tego rodzaju kanałów teleinformatycznych – w szczególności działania wirusów, Trojanów, etc.

 

§ 8 – Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są udostępniane Użytkownikowi poprzez zamieszczenie w Serwisie. Fakt skorzystania przez Użytkownika po wejściu zmiany Regulaminu w życie z jakiejkolwiek usługi dostępnej w ramach Serwisu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo do utrwalania na własny użytek niniejszego Regulaminu w każdej formie – w szczególności elektronicznej bądź papierowej (wydruk).

Data aktualizacji strony: 02.01.2020 r.